.: Latinské citáty :.
A nihilo nihil
Z ničoho nič nevznikne
Alea iacta est
/Caesar/
Kocky sú hodené
Aequam memento rebus in arduis servare mentem
/Horatius/
V nešťastí zachovaj kľudnú myseľ
Ad impossibilia nemo tenetur
Nikto nemôže byť nútený k nemožnému
Actor et reus idem esse non potest
/právna zásada/
Rovnaký človek nemôže byť zároveň žalobca i obvinený
Amici, diem perdidi!
/Titus/
Priatelia, stratil som deň!
Amicitia nisi inter bonos esse non potest
/Cicero/
Priateľstvo môže byť jedine medzi dobrými ľuďmi
Aqua et panis est vita canis
Len vodu a chlieb treba k psiemu životu
Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace
Počúvaj, dívaj sa a mlč, ak chces žiť v mieri
Aut vincere aut mori
Buď zvíťaziť alebo zomrieť
Affirmanti, non neganti, incumbit probatio
Dôkaz musí podať ten, kto tvrdí, nie ten, kto popiera
Aliena ne cures
/Terentius/
O cudzích sa nestaraj
Accidere ex una scintilla incendia pasim
/Lucretius/
Aj z jednej iskry bývajú veľké požiare
Ars medica magna est
Umenie lekárske je mocné
Adde parum parvo, magnum cumulabis acervum
/Ovidius/
Pridaj málo k málu a navŕšiš veľkú kopu
Aequat omnes cinis
/Seneca ml./
Popol všetkých vyrovnáva
Ante diem mortis nulus laudabilis exstat
Pred dňom smrti žiaden deň nie je hodný pochvaly

Bacchus et argentum mutant mores sapientum
Víno a peniaze menia aj mravy mudrca
Bellum se ipsum alit
Vojna sa živí sama
Beata est vita conveniens naturae suae
Šťastný je život zhodujúci sa s vlastnou prirodzenosťou
Bis emori est alterius arbitrio mori
Umiera dvakrát, kto umiera z cudzej vôle
Bona opinio hominum tutior pecunia est
Dobrá povesť je istejšia než peniaze
Boni mores constant voluntate
Dobré mravy sa udržujú vôľou
Bonum principium facit bonum finem
Dobrý začiatok znamená dobrý koniec
Bis vivit qui bene vivit
Žije dvakrát, kto dobre žije
Bonus animus in mala re dimidium est mali
/Plautus/
Dobrá nálada v nešťastí je polovicou zlého

Carpe diem quam minimum credula postero
Uži dňa a nič never budúcnosti
Cogito ergo sum
/René Descartes/
Myslím, teda som
Contra vim mortis non est medicamen in hortis
Proti smrti nie je v záhrade žiadna liečiva bylina
Cuius regio, eius religio
Koho krajina, toho náboženstvo
Carrere patria intolerabile est
/Seneca/
Byť bez vlasti je neznesiteľné
Clara pacta, boni amici
Jasné dohody, dobrí priatelia
Cum cecidero, surgam
Kedykoľvek spadnem, vstanem
Cave quid dicis, quando, et cui
Dávaj si pozor čo, kedy a komu hovoríš
Corruptisima re publica plurimae leges
/Tacticus/
V najskorumpovanejšom štáte je najviac zákonov
Conscientia mille testes
Svedomie je ako tisíc svedkov
Contra factum non datur argumentum
Proti faktu niet argumentu
Calamitas virtutis occasio est
/Seneca ml./
Nešťastie je príležitosťou na statočnosť
Calcat iacentem vulgus
/Seneca ml./
Toho, kto padne, dav udupe
Cedendo victor abibis
/Ovidius/
Ustúp, a odídeš ako víťaz
Cui vis est, ius non metuit
Kto má moc, práva sa nebojí
Candor dat viribus alas
Úprimnosť dáva krídla jednote
Dulcia non novit, qui non gustavit amara
Nepozná sladké, kto neokúsil horké
Dies stultis quoque mederi solet
Čas dokáže vyliečiť aj hlupáka
Dives, qui sapiens est
Bohatý je ten, kto je rozumný
De omnibus est dubitandum
/Aristoteles/
O všetkom treba pochybovať
De se ipso modifice, de aliis honorifice
O sebe skromne, o druhých s úctou
Duobus certantibus tertius gaudet
Kde sa dvaja bijú, tretí sa smeje
Discas oportet, quamdiu est, quod nescias
Tak dlho sa uč, pokiaľ trvá tvoja neznalosť
Dura lex, sed lex
/Ulpianus/
Tvrdý zákon, ale zákon
Divide et impera
/motto feudálnych panovníkov/
Rozdeľuj a panuj
Dicere non est facere
Hovoriť neznamená konať
Divitiae apud sapientem in servitute, apud stultum imperio
/Seneca/
Bohatstvo múdremu slúži, hlupákovi vládne
Dormienti vulpi candit intra os nihil
Spiacej líške do úst nič nespadne
Damnum non facit qui iure suo utitur
Neškodí, kto užíva svoje právo
Dum spiro, spero
/motto špeciálnych síl AČR/
Kým dýcham, dúfam
Ego sum, qui sum
/René Descartes/
Som aký som
Errare humanum est
Chybovať je ľudské
Est rerum omnium magister usus
Prax je učiteľkou všetkých vecí
Ex ungue leonem
Podľa pazúrov spoznáš leva
Ede, bibe, lude, post mortem nula voluptas
Jedz, pi a zabávaj sa, po smrti niet žiadneho potešenia

Fiat iustitia, pereat mundus
Nech je spravodlivosť, aj keby mal zhynúť svet
Faber suae quisque fortunae
/Appius Claudius Caecus/
Každý je strojcom svojho šťastia
Fac tua, quae tua sunt, cetera linque deo
Urob, čo urobiť môžeš, ostatné prenechaj Bohu
Fortes fortuna adiuvat
Šťastie praje silným
Fas est et ab hoste doceri
/Ovidius/
Je dovolené nechať sa poučiť aj od nepriateľa
Facta probant homines
Činy svedčia o ľuďoch
Fidem qui perdit, nil potest ultra perdere
/Publilius Syrus/
Kto stratil dôveru, nemôže už nič viac stratiť
Filius est pars partis
Syn je súčasťou otca
Grata fiet quies post longos saepe labores
Oddych po namáhavých prácach bude často príjemný
Generosos animos labor nutrit
/Seneca/
Ušľachtilé duše živí práca
Gloria et honor et pax omni operanti bonum
Sláva, česť a pokoj čakajú na každého, kto koná dobro

Hominem te esse, memento
Pamätaj, že si človek
Homo putat, Deus mutat
Človek mieni, Boh mení
Homo locum ornat, non locus hominem
Človek zdobí úrad, nie úrad človeka
Honores mutant mores
Pocty menia mravy
Habere quaestui rem publicam non modo turpe est, sed sceleratum etiam et nefarium
/Cicero/
Mať zisk zo štátu je nielen ohavné, ale aj zločinné a protiprávne
Historia magistra vitae
/Cicero/
História je učiteľkou života
Honesta mors turpi vita potior
/Tacticus/
Čestná smrť je lepšia ako hanebný život

In patria natus non est propheta vocatus
Vo vlasti narodený nikto nie je prorokom
Inter arma silent Musae
Keď rinčia zbrane, mlčia múzy
Igni probatur aurum, virtus miseria
/Publilius Syrus/
Zlato sa pozná v ohni, cnosť v nešťastí
Iustitia regnorum fundamentum
Spravodlivosť nech je základom ríš
Ignoscas aliis multa, nihil tibi
/Ausonius/
Ostatným odpusť aj mnohé, sebe nič
Ille dolet vere, quis sine teste dolet
/Martialis/
Ten smúti naozaj, kto smúti bez svedkov
Iucunda memoria est praeteritorum malorum
/Cicero/
Príjemné je spomínať na minulé nebezpečenstvo
In vino veritas, in aqua sanitas
Vo víne je pravda, vo vode zdravie
Iniqua nunquam regna perpetuo manent
/Seneca ml./
Nespravodlivé vlády nikdy netrvajú večne
Imperare sibi maximum imperium est
/Seneca ml./
Rozkázať sebe je najväčšia moc
Libenter homines id quod volunt credunt
/Caesar/
Ľudia veria tomu, čomu chcú veriť
Labor omnia vincit improbus
/Vergilius/
Urputná práca zmôže všetko
Lex prospicit, non respicit
Zákon hľadí dopredu, neobzerá sa

Malo periculosam libertatem quam quietum servitium
Radšej slobodu s jej nástrahami, než kľud otroctva
Memento mori
Pamätaj, že zomrieš
Militia est vita hominis super terram
Ľudský život na Zemi je boj
Mors ultima linea rerum
/Horatius/
Smrť je konečná čiara za všetkým
Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris
/Starý zákon/
Pamätaj človeče, že prach si a na prach sa obrátiš
Mala mens, malus animus
Zlá myseľ, zlý duch
Morte mori melius quam vitam ducere mortis
/Gallus/
Radšej zomrieť, ako žiť život podobný smrti

Natura non facit saltus
/Carl Linné/
Príroda nerobí skoky
Nihil novi sub sole
Nič nového pod slnkom
Non omnia possumus omnes
Nie všetci môžeme všetko
Nulla dies sine linea
Ani deň bez riadku
Neque laus in copia neque culpa in penuria consistit
Bohatstvo neznamená chválu a nedostatok hanbu
Nihil sine causa
Nič nie je bez príčiny
Non est ad astra mollis e terris via
Neexistuje jednoduchá cesta zo Zeme ku hviezdam
Nemo nostrum sine culpa est
/Seneca ml./
Nik z nás nie je bez viny
Nihil est tam difficale et arduum quod non humama mens vincat
/Seneca ml./
Nič nie je také ťažké a namáhavé, aby nad tým ľudský duch nezvíťazil
Nihil est annis velocius
/Ovidius/
Nič nebeží rýchlejšie ako roky
Nolito imperare, antequam didiceris oboedire
/Plautus/
Nechci rozkazovať, dokiaľ sa nenaučíš poslúchať
Non progredi est regredi
Nejsť dopredu znamená ísť späť
Nulus agenti dies longus est
/Seneca ml./
Pre činného človeka nie je žiaden deň dlhý

Ora et labora
/Benedikt z Nursie, heslo stredovekého sveta/
Modli sa a pracuj
Omnia praeclara rara
/Cicero/
Všetko dokonalé je vzácne
Optima philosophia meditatio est mortis
/Seneca/
Najlepšia filozofia je rozjímanie o smrti
Odi et amo
/Catullus/
Nenávidim a milujem
Omnis potestas impatiens consortis
Žiadna moc neznesie spoločníka
Omne principum grave
Každý začiatok je ťažký
Odia qui nimium timet, regnare nescit
/Seneca ml./
Kto sa príliš bojí nenávisti, nevie vládnuť
Omne nimum nocet
Všetkého veľa škodí
Omnia sponte fluant, absit violentia rebus
/Ján Amos Komenský/
Všetko nech plynie samo, nech vo veciach násilnosť nie je

Principes mortales, res publica aeterna
/Tacticus/
Prví muži v štáte sú smrteľní, štát je večný
Potius sero quam numquam
/Livius/
Lepšie neskoro ako nikdy
Poeta nascitur, orator fit
Básnikom sa človek rodí, rečníkom stáva
Per angusta ad augusta
Cez ťažkosti ku sláve
Patet omnibus veritas, nendum est occupata
/Seneca ml./
Pravda je prístupná všetkým, ešte sa jej nik nezmocnil
Per aspera ad astra
/Seneca ml./
Cez prekážky k hviezdam
Probitas laudatur et alget
/Iuvenalis/
Statočnosť je chválená, ale mrzne
Pulchra res est homo, si homo est
Človek je krásna vec, ak je človekom
Quidquid latine dictum sit, altum videtur
Čokoľvek je povedané latinsky, znie vznešene
Qualis dominus, talis et servus
Aký pán, taký sluha
Quod sentimus, loquamur, quod loquimur, sentiamus - concordet sermo cum vita
/Seneca ml./
Čo si myslíme, hovorme, čo hovoríme, to si myslime - nech súhlasí reč so životom
Qui gladio ferit, gladio perit
Kto mečom bojuje, mečom hynie
Quem saepe transit casus, aliquando invenit
/Seneca/
Koho často obchádza pohroma, raz ho nájde
Quod me nurtit me destruit
Čo ma živí, to ma zabíja
Quae vitio vertas aliis, ne feceris ipse
/Cato/
Nikdy nerob sám to, čo pokladáš u iných za chybu
Quae facta sunt, non possunt mutari
Čo sa stalo, nedá sa zmeniť
Qui fert malis auxilium post tempus dolet
Kto zlému pomáha, ten časom ľutuje
Quisque fortunae suae faber
Každý je tvorcom svojho osudu
Quod periit, periit
/Plautus/
Čo zaniklo, zaniklo

Rem tene, verba sequentur
/Cato/
Drž sa veci, slová sa dostavia
Repetitio est mater studiorum
Opakovanie je matkou múdrosti
Rex mortus, vivat rex!
Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!
Roma locuta, causa finita
Rím rozhodol, prípad je ukončený
Radix omnium malorum est cupiditas
Koreňom všetkého zla je lakomstvo

Sicut aurum ignis, ita etiam amicos tempus iudicat
Tak ako oheň zlato, tak čas preveruje priateľov
Scientia est potentia
Vo vedomostiach je sila
Saepe in magistrum scelera redierunt sua
/Seneca ml./
Často sa zločiny vracajú k svojmu pôvodcovi
Sudetia non cantat
/pokrekadlo z Hanej/
Na sudetských horách sa nespieva
Surget aliquando nostris ex ossibus ultor
Raz povstane z našich kostí pomstiteľ
Si vis pacem, para bellum
Ak chceš mier, chystaj vojnu
Sacrilegia minuta puniuntur magna in triumphis feruntur
/Seneca ml./
Malé svätokrádeže sa trestajú, veľké sa triumfom oslavujú
Si paenitet, haud nocet error
/Prudentius/
Omyl nie je na škodu, ak ho ľutuješ
Secundae res felicem, magnum faciunt adversae
Priaznivé pomery robia človeka šťastným, nepriaznivé veľkým
Scio me nihil scire
/Sokrates/
Viem, že nič neviem
Tempora mutantur et nos mutamur in illis
/Cicero/
Časy sa menia, a my sa meníme s nimi
Temporis ars medicina fere est
Čas všetko zahojí
Tanti eris aliis, quanti tibi fueris
Ostatní si ťa cenia tak, ako si ceníš sám seba
Temeritas est damnare, quid nescias
Je zaslepenosť odsudzovať to, čo nepoznáš
Tanto brevius omne, quanto felicius tempus
/Plinius ml./
Každá doba je tým kratšia, čím je šťastnejšia
Tam credere omnia vitium est quam nil credere
Rovnakou chybou je veriť všetkému ako neveriť ničomu
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito
/Vergilius/
Neustupuj pred zlým, ale ešte odvážnejšie choď proti nemu

Ubi bene, ibi patria
/Cicero/
Kde je dobre, tam je vlasť
Ubi est concordia, ibi est victoria
/Publilius Syrus/
Kde je svornosť, tam je víťazstvo
Ut flautus venti, sic transit gloria mundi
Tak ako vánok vetra, tak sa míňa svetská sláva
Uni navi ne committas omnia
Nezveruj všetko jednej lodi
Veritas super omnia vincit
Pravda nad všetkým víťazí
Vita humana brevis est
Ľudský život je krátky
Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum
Život mŕtvych je uložený v pamäti živých
Veritas vos liberabit
Pravda ťa oslobodí
Veritas odium parit
/Terentius/
Pravda rodí nenávisť
Viri boni est nescire facere iniuram
/Seneca ml./
Dobrý muž nevie páchať neprávosti
Vitia erunt, donec homines
/Tacticus/
Pokiaľ budú ľudia, budú chyby